Regulament

Societatea Studenţească de Chirurgie din România
(SSCR)
-Regulament de ordine interioară-

Capitolul I – Statutul de membru SSCR

Art. 1.1 Sunt membri ai Societăţii Studenţeşti de Chirurgie din România acele persoane care îndeplinesc cumulativ urmatoarele condiţii:

1. au completat formularul de înscriere de pe site-ul asociaţiei www.sscr.ro şi au primit mesaj de confirmare din partea Consiliului de Administraţie al filialei SSCR

2. au achitat cotizaţia anuală în contul filialei de care aparţin (membrii vechi vor trebui sa achite cotizaţia până la data de 15 februarie a fiecarui an)

3. au completat formularul de activare de pe site-ul asociaţiei, dupa achitarea taxei


Art. 1.2 Toti membrii SSCR au obligaţia de a fi activi

Condiţii pentru a fi un membru activ: criteriul major + cel putin 1 criteriu minor

Criteriu major :

1. participiare la sesiunile de comunicări ale SSCR-ului organizate lunar (la mai mult de 50% din sesiunile de comunicări)

Criterii minore :

1. prezentare anual a unei lucrari de cercetare / studiu clinic / caz clinic în cadrul sesiunilor de comunicări / conferinţelor SSCR;

2. implicare în cadrul echipelor de organizare a proiectelor SSCR locale sau naţionale;

3. implicare în cadrul activităţilor desfasurate de unul din departamentele filialei SSCR.

Art. 1.3 Membrii care nu îndeplinesc condiţiile de la Art 1.2. nu vor avea prioritate de a participa la congrese, cursuri practice şi alte activităţi organizate de SSCR până când nu işi recapătă statutul de membru activ ;

Art. 1.4 Fiecare sucursala va ţine o evidenţă strictă a membrilor activi şi pasivi pe care va raporta trimestrial sau ori de câte ori Secretarul sau Preşedintele SSCR o va solicita.

Capitolul II - Sucursalele SSCR-ului

Art. 2.1 Asociaţia SSCR este organizată pe principiul teritorial, având puncte de lucru fără personalitate juridică în fiecare centru universitar medical de pe teritoriul României;

Art. 2.2 Punctele de lucru ale SSCR, denumite juridic sucursale vor fi numite intern, prin prezentul regulament „FILIALE”

Art. 2.3 Vor respecta statutul şi regulamentul asociaţiei SSCR;

Art. 2.4 Directorul de sucursală va avea denumirea de Preşedinte de filială şi va fi împuternicit de către Consiliul de administraţie central în urma alegerilor ce vor avea loc între membrii cotizanţi ai SSCR din centrul universitar respectiv având ca martor un membru al Consiliului de administraţie central

Art. 2.5 Preşedintele filialei îşi va numi cei doi vicepreşedinţi, un secretar şi un trezorier care vor constitui Consiliul de Administraţie al filialei;

Art. 2.6 Fiecare filială va beneficia de cont bancar separat în care vor fi depuse cotizaţiile anuale, sponsorizările, donaţiile, etc.

Art. 2.7 Preşedintele filialei are dreptul de a gestiona fondurile proprii cu acceptul Consiliului de Administraţie al filialei. De asemenea va avea ştampila şi drept de semnatură în acte ce privesc activităţile filialei;

Art. 2.8 Şeful departamentului IT al fiecărei filiale SSCR se va ocupa de updatarea paginii destinate filialei din care face parte de pe site-ul asociaţiei, www.sscr.ro

Art. 2.9 Filialele vor avea autonomie în ceea ce priveste activităţile şi proiectele realizate cu condiţia să fie în domeniul de activitate al SSCR (medicină şi în special chirurgia);

Art. 2.10 Proiectele naţionale sau proiectele care doresc a fi înscrise la concursuri de proiecte pentru finanţare au nevoie de aprobare în cadrul Consiliului de Administraţie central;

Art 2.11 Fiecare filială va prezenta Consiliului de

Administraţie central un raport trimestrial de activitate care va conţine:
(1) Lista membrilor înscrişi;
(2) Situaţia financiară;
(3) Proiectele desfăşurate;
(4) Lista membrilor activi/pasivi.

Art. 2.12 Vor trimite trimestrial la sediul asociaţiei extrasele de cont, chitanţele şi facturile pentru a putea fi centralizate.

Capitolul III – Organizarea filialelor

Art. 3.1 Fiecare filială va fi împărţită pe departamente:
- PR;
- IT;
- Ştiinţific;
- Comunicare interna;
- Tehnici chirurgicale.

Art. 3.2 Consiliul de Administraţie al filialei va desemna un responsabil pentru fiecare departament;

Art. 3.3 Rolul departamentelor este să faciliteze realizarea activităţilor stabilite de către Consiliul de Administraţie al filialei;

Art. 3.4 Atribuţiile departamentelor sunt stabilite tot de către Consiliul de Administraţie al filialei;

Art. 3.5 Fiecare membru SSCR are dreptul de a se implica activ în orice departament;

Art. 3.6 Departamentele işi vor afişa pe site activităţile precum şi lista de membri activi.

Capitolul IV – Întâlnirile lunare

Art. 4.1 Toate filialele asociaţiei SSCR au obligaţia de a organiza lunar câte o sesiune de comunicari;

Art. 4.2 Data întâlnirii va fi stabilită de către Şeful Departamentului Ştiinţific;

Art. 4.3 Toţi studenţii, membrii SSCR, sunt ..... de a pregăti lucrări în primele 4 luni de la înscriere în asociaţie, lucrări ce vor fi prezentate în cadrul sesiunilor de comunicări;

Art. 4.4 Membrii SSCR au obligaţia de a participa la mai mult de 50% dintre întâlnirile lunare organizate pentru a păstra calitatea de membru în această asociaţie;

Art. 4.5 Întâlnirile se vor organiza în timpul anului universitar;

Art. 4.6 În cadrul sesiunilor de comunicări pot fi invitaţi medici care să prezinte lucrări ştiinţifice, să susţină cursuri sau workshop-uri;

Art. 4.7 Formatul întâlnirilor va fi stabilit de către Departamentul Ştiintific şi va cuprinde obligatoriu cel putin o prezentare realizată de către membrii SSCR;

Art. 4.8 Data şi locul întâlnirii vor fi comunicate membrilor de catre Şeful Departamentului Ştiinţific cu o săptămână înainte;

Art. 4.9 Participarea la întâlniri este liberă atât pentru membri cât şi pentru nemembri;

Art. 4.10 Departamentul PR împreună cu Departamentul IT vor colabora în elaborarea de afişe şi pliante de promovare;

Capitolul V – Participarea la congrese

Art. 5.1 Membrii asociaţiei SSCR au dreptul de a participa gratuit la congresele organizate de Societatea Română de Chirurgie (SRC) în urma protocolului de colaborare semnat între SRC şi SSCR. Numărul de participanţi va fi stabilit de către SRC;

Art. 5.2 Lista participanţilor SSCR va fi făcută de către Departamentul Ştiinţific în limita locurilor disponibile şi în ordinea înscrierii doar din rândul membrilor activi;

Art.5.3 Medicii rezidenţi, înscrişi în Societatea Româna de Chirurgie nu vor beneficia de participare gratuită pe listele SSCR;

Art. 5.4 Membrii asociaţiei SSCR ce vor fi acceptaţi să participe la congrese au obligaţia să fie prezenţi la mai mult de 50% din timpul prezentărilor în sălile de conferinţe;

Art. 5.5 Ţinuta elegantă este obligatorie;

Art. 5.6 Membrii SSCR care se vor implica în organizarea congreselor, vor avea obligaţia să îndeplinească până la capăt şi în bune condiţii sarcinile cu care au fost investiţi;

Art. 5.7 Membrii SSCR nu au voie să împiedice buna desfăşurare a congresului la care participă.

Capitolul VI - Cursurile practice

Art. 6.1. Cursurile practice pot fi organizate de catre SSCR sau de către alte instituţii cu care SSCR are semnat un protocol de colaborare şi au numar limitat de participanţi;

Art . 6.2 Cursurile practice sunt manageriate de către Departamentul de Tehnici Chirurgicale care va face promovarea acestora şi înscrierile;

Art . 6.3 Pot participa la cursurile practice membri SSCR sau medici rezidenţi cotizanţi ai SRC în limita locurilor disponibile şi în ordinea înscrierilor, prioritate având membrii activi ai SSCR;

Art. 6.4 Taxa de participare va fi propusă de către coordonatorul de proiect şi aprobată de către Consiliul de Administraţie;

Art. 6.5 Taxele de participare vor fi achitate în contul SSCR sau la trezorierul asociaţiei;

Art. 6.6 Taxa de participare va fi achitată de către toţi participanţii la curs excepţie făcând membrii echipei de organizare a proiectului şi în cazurile speciale în urma unei cereri aprobate de către Consiliul de Administraţie.

Capitolul VII - Coordonatorul de proiect

Art. 7.1 Orice membru cu statutul de membru activ în asociaţie mai vechi de 3 luni are dreptul de a deveni coordonator de proiect în cadrul asociaţiei SSCR;

Art. 7.2 Proiectele pot fi ideea viitorului coordonator sau pot fi proiecte consacrate moment în care Consiliul de Administraţie va numi coordonatorul;

Art. 7.3 Este obligat sa redacteze un proiect scris după tiparele SSCR care va conţine:
- Rezumat;
- Descrierea situaţiei de referinţă;
- Parteneri;
- Descrierea proiectului:
- scop;
- obiective;
- descrierea detaliată a activităţilor;
- metodologia;
-rezultate asteptate;
-promovarea proiectului;
- staff;
- autoîntreţinerea proiectului;
- buget;
- Avantajele sponsorului;
- Concluzii.

Art. 7.4 Proiectul va fi prezentat Consiliului de Administraţie al filialei pentru a fi aprobat;

Art. 7.5 Are libertatea sa îşi aleagă echipa cu care va lucra la proiect cu condiţia ca aceştia să fie membri SSCR, necontând apartenenţa la filialele SSCR;

Art. 7.6 Va căuta posibile surse de finanţare şi cu acordul Consiliului de Administraţie poate încheia contracte de sponsorizare sau aplica la concursuri de proiecte;

Art. 7.7 Finanţările astfel obţinute vor fi utilizate de către coordonator conform bugetului proiectului;

Art. 7.8 Poate cere Consiliului de Administraţie sprijin pentru finanţarea proiectului, caz în care se va ţine cont de bugetul asociaţiei şi de priorităţi;

Art. 7.9 Va fi responsabil de buna desfăşurare a proiectului;

Art. 7.10 Va menţine legatura între toţi membrii implicaţi în proiect precum şi între aceştia şi medici;

Art. 7.11 Va ţine o evidenţă strictă a cheltuielilor şi va redactat lunar un raport contabil;

Art. 7.12 La sfarşitul proiectului va scrie un raport de activitate pe care îl va prezenta Consiliului de Administraţie şi va sustine o prezentare a proiectului în cadrul sesiunilor de comunicări; De asemenea va pune la dispoziţie departamentelor SSCR toate datele necesare pentru ca membrii SSCR să beneficieze de rezultatele proiectului;

Art. 7.13 Daca proiectul este naţional, va necesita aprobarea Consiliului de Administraţie central (proiect naţional = proiect ce implică studenţi din mai mult de un centru universitar);

Art. 7.14 Se va ocupa de înscrierile participanţilor la curs împreună cu şeful departamentului de Tehnici Chirurgicale care va aproba lista cu participanţi;

Art. 7.15 La aceste cursuri vor avea prioritate în ordine descrescătoare urmatoarele persoane:
 Membrii organizatori al cursului respectiv;
 Membrii activi ai SSCR;
 Membrii cotizanţi ai SSCR;
 Medicii rezidenţi - membri cotizanţi SRC;
 Studenţi ai Facultăţii de Medicină din România.

Capitolul VIII - Echipa de organizare a unui proiect

Art. 8.1 Va fi constituită din rândul membrilor SSCR (necontând aparteneţa la filialele SSCR);

Art. 8.2 Va fi aleasă de către coordonatorul de proiect;

Art. 8.3 Are obligaţia să ducă la îndeplinire sarcina cu care a fost investită;

Art. 8.4 Membii echipei au obligaţia de a comunica între ei precum şi cu coordonatorul proiectului pentru o bună desfăşurare a proiectului;

Art. 8.5 Se vor întâlni regulat la propunerea coordonatorului de proiect pentru a discuta şi rezolva eventualele probleme aparute pe parcurs.

Capitolul IX - Sancţiuni

Art. 9.1 Consiliul de Administraţie general va aproba hotărârile luate de către Consiliile de Administraţie ale filialelor;

Art. 9.2 Nerespectarea obligaţiilor din prezentul regulament atrage dupa sine una din următoarele sancţiuni:
(1) Atenţionare;
(2) Avertisment scris;
(3) Decădere din funcţie;
(4) Excludere din cadrul asociaţiei.

Art. 9.3 Sancţiunea este aplicată de către Consiliul de Administraţie al filialei în functie de gravitatea faptei;

Art. 9.4 Membrii vechi care nu îşi vor achita taxa vor pierde calitatea de membru şi nu vor mai putea beneficia de sprijinul asociaţiei. Ei vor trebui sa se înscrie din nou în asociaţie pentru a deveni membru SSCR;

Art. 9.5 Membrii care nu sunt activi nu vor avea prioritate de a participa la congrese, cursuri şi alte activităţi teoretice şi practice până nu îşi recapătă statutul de membru activ;

Art. 9.6 Membrii SSCR care în decurs de 3 luni de la înscrierea în asociaţie nu se implică într-un proiect, departament sau nu realizează o lucrare ştiinţifică / prezentare de caz, va pierde statutul de membru activ al asociaţiei;

Art. 9.7 Membrii SSCR care nu participă la mai mult de 50% dintre întâlnirile lunare organizate vor pierde calitatea de membru în această asociaţie;

Art. 9.8 Membrii SSCR care s-au înscris la congres şi nu au fost prezenţi în sălile de conferinte nu vor primi diplome de participare.